Alles over de verzuimverzekering

Iedereen met personeel loopt het risico dat een medewerker ziek wordt.


Dat kan uw bedrijfsvoering ontregelen, zeker als u een klein bedrijf heeft. De kosten van een zieke werknemer kunnen ook oplopen. Eén dag verzuim kost zeker € 250. U moet uw zieke werknemer 2 jaar lang, minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. Ook de kosten voor begeleiding en re-integratie zijn voor u.

In iedere organisatie komt verzuim voor. Dit brengt wettelijke verplichtingen en financiële risico’s met zich mee. U bent namelijk financieel verantwoordelijk voor (langdurig) zieke werknemers. Hieronder informeren wij u verder.

Verzuimbeleid is het inzichtelijk en beheersbaar maken en houden van financiële risico's voor werkgevers ten gevolge van zieke en arbeidsongeschikte werknemers, met als doel de continuïteit en de vermogenspositie van het bedrijf of de instelling te beschermen tegen minimale kosten.

Waarom verzuimbeleid?

De financiële verantwoordelijkheid voor zieke- en arbeidsongeschikte werknemers wordt in steeds grotere mate bij de werkgever neergelegd.

De betreffende regelgeving, van WIA, Poortwachter, Reintegratie tot WULBZ, is buitengewoon complex en de financiële gevolgen zijn zeer groot.

Financiële risico's als gevolg van verzuim worden door het bedrijfsleven zwaar onderschat!

Verzuimbeleid verdient dan ook bijzondere en separate aandacht op directieniveau. Uit onderzoek van het TNS NIPO blijkt dat bedrijven en instellingen verzuimrisico's onderschatten, deze onvoldoende aandacht geven, niet volledig in kaart brengen, met alle gevolgen van dien.

Simpel gesteld is ziekteverzuim niets meer of minder dan 'niet komen werken'. Dat kan u als werkgever erg veel geld kosten en dus wilt u het ziekteverzuim onder controle kunnen houden. Dan is het bijzonder zinvol om een verzuimbeleid binnen uw organisatie op te tuigen.

Verzuimbeleid is het inzichtelijk en beheersbaar maken en houden van financiële risico's voor werkgevers ten gevolge van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Inzichtelijk maken begint natuurlijk met het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim. Bovenstaande banner geeft al aan dat dat erg divers kan zijn. Van een ski-ongeval tot een burnout. En van een verkeersongeluk tot aan het krijgen van een ziekte waardoor werken (deels) niet meer mogelijk is.

Ziekteverzuim onder controle houden

Ziek is ziek, maar niet per se arbeidsongeschikt. Mensen verwarren verzuim vaak onterecht met ziekte. Maar uw medewerkers kunnen bijvoorbeeld verminderd of helemaal niet inzetbaar zijn vanwege psychosociale klachten.

Denk bijvoorbeeld aan een problematische echtscheiding. De oorzaak daarvan ligt dan in de privésfeer. Maar een tirannieke leidinggevende kan evenzo leiden tot verzuim. De oorzaak ligt dan in de werksfeer.

Ziek zijn refereert aan gezondheid of aan de afwezigheid daarvan. Verzuim betekent iets heel anders, namelijk: 'nalatigheid'. Ziekteverzuim betekent dan: 'na laten te werken'.

Effectief verzuimbeleid

Wil verzuimbeleid effectief zijn dan ligt de focus op uw medewerker. Verzuimbeleid richt zich op de inzetbaarheid en van de bereidheid van uw medewerker zich in te zetten.

Het gaat dus over de inzetbaarheid (vaardigheden en capaciteiten) en de bereidheid zich in te zetten (houding).

De inzetbaarheid en de houding van uw medewerker is min of meer meetbaar. Als er veranderingen optreden in de inzetbaarheid en/of houding is het verstandig om daarover met de medewerker in gesprek te gaan. Dit gesprek is het moment waarop u uw verzuimbeleid gestalte geeft.

Geld besparen | kosten drukken

Ziekteverzuim kost de werkgever tijd en moeite en dus (veel geld). Instroom in de WGA kost de werkgever nog meer geld in de vorm van een hogere gedifferentieekde premie (te betalen aan het UWV) of een hogere premie (te betalen aan de verzekeraar indien u uit het publieke bestel bent gestapt).

De optie om uit het publieke bestel te stappen is meer dan het overwegen waard.

 • Simpele verklaringen zoals een griepepidemie. Dan vertoont het verzuim tijdelijk een sterke piek. Dit verzuim is nauwelijks te beïnvloeden door de werkgever (behalve bijvoorbeeld vrijwillige griep-vaccinaties verstrekken).
 • Het voldoen aan andere eisen, flexibel zijn. Dat kan niet iedereen opbrengen, vooral niet als de begeleiding onvoldoende is en de werkdruk hoog. Om aan de druk te ontsnappen, melden werknemers zich dan ziek.
 • Arbo-klachten. Zaken als luchtkwaliteit en slecht licht kunnen tot een reeks van vage klachten en verzuim leiden. In een prettige werkomgeving komt minder verzuim voor.
 • De werksfeer en de managementstijl kunnen zowel positief als negatief werken op het verzuim. Door de grotere verantwoordelijkheid en kennis van medewerkers, accepteren zij geen 'ouderwets-autoritaire' managementstijl meer. Ook managers die niet voor hun mensen staan, moeten dat soms betalen met een hoog verzuim.
 • Mensen die niet of nauwelijks hun werktempo en werklast kunnen bepalen, zullen eerder uitvallen dan anderen. Medewerkers in productiebanen zoeken vrijheid door af en toe te verzuimen.
 • Als de ontwikkeling in het werk stilstaat en medewerkers hebben geen mogelijkheden om hun vleugels uit te slaan, verdwijnt de lust om te werken. De balans slaat dan sneller door naar ziekmelden als er iets is.
 • Mensen merken soms niet wat de zin is van hun werk. Als dan hun bijdrage aan het grotere geheel ook niet zichtbaar is, ontstaat op een gegeven moment de gedachte 'wie mist mij?'. Dan is de grens om eens een dagje te verzuimen laag.
 • Medewerkers die niet gehoord worden, uiten hun protest nog wel eens door een tijdje te verzuimen.

Kosten

Volgens Aon kosten verzuimdagen werkgevers in Nederland jaarlijks circa 10,8 miljard euro aan directe kosten. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen onder andere de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij

Het onderzoek werd uitgevoerd in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Er werden gegevens verzameld bij bijna tweehonderd werkgevers met gezamenlijk meer dan 370.000 mensen in dienst.

Bronvermelding

Hieronder vindt u een overzicht van de 4 onderdelen waarmee uw verzuimbeleid gestalte kan worden gegeven.

Eerste stap: inventariseren verzuimrisico's

Onderwerp van gesprek zijn dan het actuele verzuimmanagement, uw verzuimbeleid en de beheersmaatregelen die u heeft getroffen om het ziekteverzuim te voorkomen en uw verzuimkosten te beperken. Meer in detail:

 • Welke preventiemaatregelen zijn er getroffen?
 • Beschikt u over een preventiemedewerker?
 • Heeft u een verzuimreglement?
 • Heeft u een re-integratiereglement?
 • Heeft u een Risico Inventarisatie & Evaluatie rapportage (RI&E)?
 • Beschikt u over een gecertificeerde arbodienst?
 • Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het casemanagement?
 • Krijgen uw werknemers een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden?
 • Op welke wijze heeft u verzuimgerelateerde risico's verzekerd?
 • Beschikt u over een professioneel registratie- en communicatiesysteem

Natuurlijk is deze lijst niet limitatief maar het geeft u een aardige indruk van de wijze waarop wij ons een beeld vormen van de risico's.

Tweede stap: analyse verzuimbeleid

Analyseren wil zeggen dat wij nagaan of door het huidige verzuimbeleid uw verzuimrisico's voldoende  worden gemanaged. Tekortkomingen of onvolkomenheden in het verzuimbeleid worden door ons gerapporteerd. Uiteraard met een onderbouwing!

Met preventiemaatregelen kunt u veel verzuimrisico's voorkomen of verminderen. U kunt de financiële riscico`s van de verzuimrisico's (deels) zelf dragen, maar deze ook (deels) afwentelen op een verzekeraar. In de analyse zullen alle opties worden meegenomen.

Heeft u al een verzuimgerelateerde verzekeringsoplossingen, dan analyseren wij deze verzekeringen op onder andere:

 • de noodzaak/wenselijkheid van deze verzekeringen
 • alternatieven (bijvoorbeeld investeren in méér preventie en minder verzekeringspremie)
 • hoogte van de premie en kwaliteit polisvoorwaarden
 • overlapping van dekking
 • de samenhang tussen de verschillende verzekeringen (en verzekeraars)
 • hiaten of het ontbreken van noodzakelijke dekkingen
 • premiegevolgen als gevolg van ingediende claims (Ziekteverzuim en WGA Eigenrisico)
 • schadeafhandeling

Derde stap: rapportage

In een rapportage vindt u een overzicht van de inventarisatie en analyse van uw verzuimrisico's en presenteren wij u onze bevindingen. De rapportage zullen wij uitvoerig met u doorspreken en toelichten. Per onderdeel vindt u adviezen en aanbevelingen.

Vierde stap: onze dienstverlening

Indien u zich kunt vinden in de gepresenteerde rapportage, zijn wij graag bereid daar concreet invulling aan te geven. U kunt ons of onze netwerkpartner aanstellen als uw verzuimadviseur.

Rekening houdend met uw bestaande preventie- en beheersmaatregelen, zullen wij zorg dragen voor:

 • een adequate implementatie van de adviezen en aanbevelingen
 • onderhoud van uw verzuimgerelateerde verzekeringen

Verzuimbeleid is een dynamisch beleid. Dat vergt periodiek terugkerende gesprekken met betrokkenen binnen uw organisatie over het beleid. Natuurlijk wordt u ook geinformeerd over de effecten van het verzuimbeleid. Op deze wijze blijft uw verzuimmanagement 'up-to-date'.

Helpen bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. U bepaalt zelf hoe en met wie u in uw bedrijf en met welke deskundigheid buiten uw bedrijf de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. 

Naast het inhuren van een arbodienst of externe arbodeskundigen, moet u ook een interne preventiemedewerker aanstellen. Vanaf 25 medewerkers moet iedere werkgever zo'n preventiemedewerker aanwijzen, die belast wordt met preventietaken.

Via PJ Wonen | Financieel Zekerverzekert u alle werknemers- en werkgeversrisico's die samenhangen met arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. U geeft uw zorgen uit handen en kiest voor een betrouwbare partner die staat voor continuïteit, keuzevrijheid en kwaliteit.

Klik hieronder op de button en u surft door naar het Arbo Portaal met alle informatie over Arbeidsomstandigheden!

Ga hier naar de website van Arboportaal

En dan zult u al snel inzien dat een Arbodienst u erg veel werk uit handen kan nemen!

Vraag bij PJ Wonen | Financieel Zeker om een goéd advies!